جوشکاری سردچیست

توسط NetFelezWPAdmin

موقعی که اسم جوشکاری می آید ما فقط یاد حرارت و گرما می افتیم اما باید بگویم جوشکاری فقط این با گرما نیست نوعی جوشکاری داریم که بدون گرما و حرارت است. این نوع جوشکاری جوشکاری سرد است. آیا میدانید جوشکاری سردچیست ؟ ما در ایین مقاله میخواهیم درباره ی جوشکاری سرد با شما صحبت…