مدیریت مصرف برق در صنایع فولاد

توسط NetFelezWPAdmin

رئیس انجمن تولیدکنندگان فولاد با اشاره به اینکه صنایع نیز همانند سایر مشترکان برق باید سهم خود را در مدیریت اوج بار مصرف ایفا کنند، گفت: مدیریت مصرف برق در صنایع فولاد و الزامات مدیریت مصرف برق صنایع باید احصاء و دستوالعمل‌های مربوطه بر این اساس ابلاغ و اجرایی شود.   رئیس انجمن تولیدکنندگان فولاد با…