میلگرد عرضی

توسط adakfelez

میلگرد عرضی یا خاموت یک نوع میلگرد است که برای افزایش مقاومت سازه های بتنی در برابر نیروهای برشی و پیچشی استفاده می شود. میلگرد عرضی به شکل های مختلفی خم شده و میلگردهای طولی را احاطه می کند. میلگرد عرضی بر اساس زاویه خم، کاربرد در ستون، شکل ظاهری و فناوری تولید دسته بندی…